چون حبابم یک نفس پرواز و آن هم در قفس | ای ز من غافل چه می‌پرسی ز ساز هستی‌ام - بیدل دهلوی