بهاره مقتدایی - نوازندگی دایره (Riq) https://youtu.be/ONG-UcuM2O8