فرق تفاوت و تغییر را می‌دانم.
ما هم میدانیم :دی ‎· Mamad
@mirzaie: می‌دونم که می‌دونی. #جدی ‎· Peiman