فرق تفاوت و تغییر را می‌دانم.
ما هم میدانیم :دی ‎- Mamad
@mirzaie: می‌دونم که می‌دونی. #جدی ‎- Peiman