‏اکثریت میانمایه اگرچه هنگامی که با هم یگانه شود، قدرتمند می‌شود اما ... نیچه