‏فرمود: فراموشی باشد. فراموشی شد. فراموش شد.
فراموشم فراموشی، فراموشی فراموشم .... نه پنداری نه کرداری، نه از موشی فرا موشم ‎· SaeedTheGiraffe ?