آقا بسترگسترش نکن خب بدبختمون میکنی فیلتر میشه زرتی ‎- mostafa