حذف نام بهارک صالح‌نیا از فیلم مجازی که بازی کرده بود http://pendar.news/2016/01/77282/