حذف نام بهارک صالح‌نیا از فیلم مجازی که بازی کرده بود http://pendar.news/2016/01/77282/
Screen_Shot_1394-10-26_at_09.28.31.png