اینجا کار یوهان نیست ؟ از این نکبت این چیزا بعید نیستشا