اقا يه كارمند اورديم ولش ميكني ميره اشپزخونه رو ميسابه، وسواس داره