عكس چطوري ميفرستيد؟
اینجوری اینجوریی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
اپلود داره دیگه ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
نمياره كه ‎- Nebraska