گوجه سبز ، خاكي ، روبي ، گوشواره ايكبيري:دي ، يوهان ، سارا، دقيقن كجاييد؟
روبی که ایشالا بمیره...در مورد ننم هم درست صحبت کن :))هنوز در حال ناز کردنه واسه اومدن ‎· shompi
مرده شور خودتو ننتو ببرن :)) ‎· Nebraska
ساکت شو:))) ‎· shompi