Avatar for puyax

وقتی میگید از عربا متنفرید، قشنگ مشخص کنید کدوم یکیشون؟ نفر چندمی؟ من که نسبت به این که میخنده تنفری ندارم

Comment
تو چرا باز ول شدی اینجا؟ نبودی یه مدت خبرت ‎· آرزو
Comment
خانم بچه ها فارغ شدن فعلن كاري با ما ندارن خونه اقاشونن:)) ‎· Nebraska
Comment
جووووون ‎· گیص فرفرون
Comment
فقط میزایی و ول میکنیا :))) برو به بچه برس، دست تنهاست ‎· آرزو
Comment
خودت خوبي؟:))@arezoo ‎· Nebraska
Comment
@arezoo این مگه مرد نبود؟:))) میزاد؟:)) ‎· گیص فرفرون
Comment
خره نميفهمه منو ججوري معرفي كنه:))@gissferferoon ‎· Nebraska
Comment
فقط میزایی و ول میکنیا :))) برو به بچه برس، دست تنهاست ‎- آرزو ‎· shompi
Comment
مسخره ها :)) ‎· Nebraska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10