وقتی میگید از عربا متنفرید، قشنگ مشخص کنید کدوم یکیشون؟ نفر چندمی؟ من که نسبت به این که میخنده تنفری ندارم
image.png
تو چرا باز ول شدی اینجا؟ نبودی یه مدت خبرت ‎· آرزو
خانم بچه ها فارغ شدن فعلن كاري با ما ندارن خونه اقاشونن:)) ‎· Nebraska
جووووون ‎· گیص فرفرون
فقط میزایی و ول میکنیا :))) برو به بچه برس، دست تنهاست ‎· آرزو
خودت خوبي؟:))@arezoo ‎· Nebraska
@arezoo این مگه مرد نبود؟:))) میزاد؟:)) ‎· گیص فرفرون
خره نميفهمه منو ججوري معرفي كنه:))@gissferferoon ‎· Nebraska
فقط میزایی و ول میکنیا :))) برو به بچه برس، دست تنهاست ‎- آرزو ‎· shompi
مسخره ها :)) ‎· Nebraska