خوابم نميبره ولي خوابم مياد ، ميفهمي !
این کلاه پسر خاله ست؟! :دی ‎- گرین
نه كلاه پهلويه:)) ‎- Nebraska