خوابم نميبره ولي خوابم مياد ، ميفهمي !
این کلاه پسر خاله ست؟! :دی ‎· گرین
نه كلاه پهلويه:)) ‎· Nebraska