من هر بار فوتبال ايران رو ميبينم بعدش به خودم فوش ميدم كه تكرار نشه. حيف وقت
اون ممد مايلي گاو رو بايد فلك كرد كه نذاشت كيروش كمك كنه به خاكپور ‎- Nebraska
مي خواي من بهت فوش بدم اينبارو ‎- shompi
نه ديگه دادم دير اومدي@shompi ‎- Nebraska