شازده کوچولو پرسيد: ميزان رأی ملّته ، يعنی چی؟ روباه گفت: يعنی ملت رأی ميدن ، حکومت ميزونش ميکنه.
توييتر مهران ‎· Nebraska