ديگه شب جمعه اين هفترو مثه دو هفته ديگه نرينين توش ، پاس بدارينش