اقا جريمه ٤٠٠ تومني واسه حالت مستي تو رانندكي خيلي زياده ها، قبلا با يه تراول ٥٠ تومني حل ميشد الان فك نكنم جواب بده