دلم ميخواست امروز ميرفتم سر خاك مادرجون اقاجونم ولي نشد