من چهار ماه از سال رو تو اين طويله زندگي ميكنم بسه واسه ريده شدن تو اعصابم واسه كل سال