وقتي غذا كرفسه
image.png
گشتی زشت ترین عکس فوک هارو پیدا کردی گذاشتی؟ :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
از بس بدم مياد از كرفس:)))@saeedgreen ‎- Nebraska
کرفس فقط مال من :دی ‎- farahnaaz
كو كجا فقط وعده فقط وعيد: دي@farahnaaz ‎- Nebraska
@puyax: بفرمایین :) ‎- farahnaaz