وقتي غذا كرفسه
image.png
گشتی زشت ترین عکس فوک هارو پیدا کردی گذاشتی؟ :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
از بس بدم مياد از كرفس:)))@saeedgreen ‎· Nebraska
کرفس فقط مال من :دی ‎· farahnaaz
كو كجا فقط وعده فقط وعيد: دي@farahnaaz ‎· Nebraska
@puyax: بفرمایین :) ‎· farahnaaz