به همسران خود پلي استيشن ياد بدهيد: دي
image.png
همسر ندارا چیکار کنن؟ :دی ‎· آمیرزو
ديگه يه دوسدخدر چيه ! اونو داري كه: دي ‎· Nebraska
آخه بقیه شون ناراحت میشن :دی به همه خو نمیشه یاد بدی ‎· آمیرزو