به همسران خود پلي استيشن ياد بدهيد: دي
image.png
همسر ندارا چیکار کنن؟ :دی ‎- آمیرزو
ديگه يه دوسدخدر چيه ! اونو داري كه: دي ‎- Nebraska
آخه بقیه شون ناراحت میشن :دی به همه خو نمیشه یاد بدی ‎- آمیرزو