كف كرديم ، حوصله مون سريده
من دارم مي رم تولد بترك:د ‎· shompi
ايشالا اوردوز كني ‎· Nebraska
اوردوز هم نکردم صحیح و سالم و سلامت برگشتم خونه بازم بترک ‎· shompi