كف كرديم ، حوصله مون سريده
من دارم مي رم تولد بترك:د ‎- shompi
ايشالا اوردوز كني ‎- Nebraska
اوردوز هم نکردم صحیح و سالم و سلامت برگشتم خونه بازم بترک ‎- shompi