روسيه را خدا ازاد كرد: دي
image.png
این ک روس نیس :-/ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
چرا برنز كرده:)) ‎· Nebraska