روسيه را خدا ازاد كرد: دي
image.png
این ک روس نیس :-/ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
چرا برنز كرده:)) ‎- Nebraska