مانيار جديدا تو خواب گارد ميگيره معلوم نيست با كي دعوا ميكنه:))