در حبس و خلوتم تا وارهم به مرگ یا پر برآورم بهر پریدنی ...