سلام بر رفقای قدیمی
سلام ‎· منفی سی
علیک سلام ‎· Alaleh
شما منو میشناسی؟ ‎· منفی سی
به همین نام تو فرفر می دیدمتون اما شناخت خاصی نداشتم ‎· Alaleh