سلام بر رفقای قدیمی
سلام ‎- منفی سی
علیک سلام ‎- Alaleh
شما منو میشناسی؟ ‎- منفی سی
به همین نام تو فرفر می دیدمتون اما شناخت خاصی نداشتم ‎- Alaleh