shalapanova » posted to randomshots
ТЭЦ с КАД. СПб
2016-04-24_17.56.10.jpg