اولین دایرکت اومد... اینقدر ذووووووق ذووووغ کردم دیدم با یه اشتیاقی بازش کردم که نگووو عین فرفر :/‏
خااااعک ‎· arashferferi