بابام از اینایی که تو کمدش یه عالمه هله هوله های خوشمزه و سالم داره . اومدم دزدی :دی