كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته به راستی كه همه شما حافظ و سرپرستید و همه شما جوابگوی مردم زیردست خود هستید