مامان گفت چایی می خوری ؟ گفتم نه گشنمه، گفت پس برو یه چیزی درست کن بخور تا درست شه سه تا چایی بریز بیاربا بابات بخوریم :|