اولین فید رو با ایراد به این سایت درپیت آغاز میکنم . کاربرد فیو و لایک رو با ذکر مثال توضیح دهید ؟ بارم 8 نمره :)
2524.png