خیلی باحاله ها ! با یکی بخوای صحبت کنی بگی نه من توییتر نمیام ، بیا مکان ! :)))