در راستای اینکه اینجا مکان جدیده کلا سوابق بلاک و آنبلاک و اینا رو کنار گذاشتیم ، هر سلیقه ای رو ساب شدیم :)