آخه مکان بدون دوان دوان و دایرکت شد فرفر ؟! با این نوناشون ! اه