یکی بره اکانت نصرین رو سیو کنه که حال قدم خیر گرفته بشه :))
کو؟ کوووووو؟ کی بره؟ قلت کنه بره. میکشمششششش ‎· نصرین