شادمانی همه جا پشت در است ، در گشودن هنر است... :)) #برجام ، #ظریف ، #فامیل_دور
CY6hpNjUwAEPB1M.png