یعنی موندم ملت به چی چی این انتخابات دلشون خوشه؟ انتخاب شورای نگهبان هست تا انتخاب مردم !