آقو انگار فقط ما رد صلاحیت نشدیم، اونم چون ثبت نام نکردیم !