راستی من با توجه به اینترنتی که دارم نسبت به سرعت و کندی این سایت جدید موکوم زیاد حساس نیستم و برای من عادی هست .