فکر کن تو کوچه فرعی روبروی ساختمان حوزه خونه آخوند باشه و مغازه از ساختمون در آورده. موندم اونجا چی میخوان بفروشن!
کتاب و چیز میزای مذهبی ‎- varash
کسی اصلا گذر نمیکنه ‎- Dr.RoHo
کم کم راه میوفته ‎- varash