شاید دوباره فرفر برگرده ، شاید دوباره همه جمع بشن ، شاید همه مزدوج بشن ، اما من میخوام ادامه تحصیل بدم :)))