مستفعلن مفاعل فاعلاتن مفاعلن - با جبرئیل روح خدا در انسان دمیده شد / مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن - تسلیم او شو تا کلامش بر زبان جاری شود
دیگه خیلی سنگین و غامضه وزنش، به من نمیسازه :دی دیگه سنگین تر از مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلن نمیگم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: عزیزم تلاش کن و سطح ت رو ارتقا بده :دی ‎· Dr.RoHo
به نظرم شعر باید روان و راحت باشه، وزن سنگین از روانی میندازه شعرو، سلیقه ایه دیگه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: خب بالاخره تفاوت هم باید باشه :دی ‎· Dr.RoHo
Wooow. This is how you rhythm is Farsi? this is freaking impossible:| ‎· نیالا
نیالا یو کن جاست فوکس آن د ریدم یو هیر ون یو رید پوئتری، اکچلی ایتس نات دت هارد ایف یور نات تو تکنیکال اباوت اید ‎· SaeedTheGiraffe ?