در چشم تو معصوميت يك كودك - دل می برد از دست من اندك اندك // انگار كه دنيای پراز وسوسه هاست - من منتـظرم " فقـط نگاهی كوچك "