آقا ولی باور کنید این " فرفر باز میگردد " یا " فرفر ر ولوشن " کار دشمنه! والا چه معنی داره دم انتخابات فرفر راه بندازن آخه!
به اینجای قضیه دقت نکرده بودم، روسا هم راهش انداختن که اصن کار خود خود نظامه :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: تو #بصیرت رو باید بیشتر کنی :) ‎· Dr.RoHo