ها راستی مهدیار و مژگان و قاصدک ( سپیده ) و عاطفه هم بین فرفری های سابق ندیدم
نهال هم همینطور ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: آره . درست میگی ‎· Dr.RoHo
غير من مژگان ديگه هم داشت فرفر؟ ‎· mozhgankh
قاصدک بعد اون مرحوم هیچ جا ندیدمش... ‎· جولیا پندلتون
@6567: اگر شما همون مژگان خانوم باشی خیر نداره :) ‎· Dr.RoHo
@mousaviam2: بعدش تو توییتر هم بود تا چند ماه و بعدش دیگه خبری ازش ندارم ‎· Dr.RoHo