User avatar

ها راستی مهدیار و مژگان و قاصدک ( سپیده ) و عاطفه هم بین فرفری های سابق ندیدم

Comment

نهال هم همینطور

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

@saeedgreen: آره . درست میگی

 ‎· Dr.RoHo
Comment

غير من مژگان ديگه هم داشت فرفر؟

 ‎· mozhgankh
Comment

قاصدک بعد اون مرحوم هیچ جا ندیدمش...

 ‎· mousaviam2
Comment

@6567: اگر شما همون مژگان خانوم باشی خیر نداره :)

 ‎· Dr.RoHo
Comment

@mousaviam2: بعدش تو توییتر هم بود تا چند ماه و بعدش دیگه خبری ازش ندارم

 ‎· Dr.RoHo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10