#childhoodfriday وقتی روحو یک ساله بود ^__^ / بازی جدید فرفری :دی