مرا آن نیمه دیگر بدان آن روح سرگردان - که کامل میشود با نیمه خود روح تنهایت / #منزوی