این خارجی ها دیگه بازی هاشون به جاهای فیلان داره میکشه ، من نیستم :))) #بی_حیاها