آمار فاجعه آمیز در مصرف لوازم آرایشی! زنان ایرانی سالانه ۱۰ تریلیون و ۲۰۰میلیارد تومان! برای خرید لوازم آرایش هزینه می کنند